# ELIMCI 28-2811, 120, Heungdeokjungang-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16950, Korea
TEL :  82-31-236-9900 /  FAX :  82-31-236-3613